Referat af generalforsamling i New Outlook (N.O.)

 

Søndag den 26. marts 2017 kl. 14.00 -- 17.00

 

hos Hans Goldstein, Pile Allé 27, festlokalet i kælderen, 2000 Frederiksberg

 

Dagsorden:

 

14.00-15.00

 

 Hanne Foighel fortalte om den aktuelle situation i og omkring Israel om hvad dette betyder for landets førte politik  om hvad hun aktuelt har på hjertet  efterfølgende med debat og spørgsmål

 

Hanne Foighel udnævntes til æresmedlem af New Outlook.

 

15.00-17.00                        

 

1- Valg af dirigent  og referent:  

 

Anne Osbak blev valgt til dirigent

 

Anni Kronik blev valgt til referent.

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

 

 

 

2- "Formandens" beretning:

 

v/Mette Geldmann
Bestyrelsen har bestået af:
Anatolio Kronik, Anne Osbak, Ellen Miriam Pedersen, Eva Nathansen, Hans Goldstein, Mette Geldmann og Torben Wallach. Suppleanter: Henni Gelfer & Jane Mink Rossen

Eva, Ellen Miriam og Jane stiller desværre ikke op igen: 1.000 TAK for jeres indsats og samarbejdet!

 

Bestyrelsen har holdt en del møder
- i løbet af året, gerne et par timer inden vores månedlige arrangementer

- dertil kommer, at vi har udvekslet en masse mails ...
Vi har haft nogle meget hyggelige bestyrelsesmøder, hvor vi taler om forholdene i og omkring danske -, Israelske - og palæstinensiske forhold, om aktuelle politiske og kulturelle temaer, om vore arrangementer, såvel i NO regi som i DJS og ikke mindst om diverse fredsgrupper med samme visioner og missioner som vores: Kort sagt: fred og en to-statsløsning!

Vi kan se de gode muligheder med vores arbejde i New Outlook, de månedlige hyggeligt og oplysende arrangementer med livlige debatter, med Udsyn, Hjemmesiden: www.newoutlook.dk, Facebook, de af Anatolio løbende udsendte nyheds mails  og på den årlige WIZO-basar. samt i vores opdateringer i såvel de ugentlige MT-Nyt som i Jødisk Orientering.
Vi får også løbende fint feedback fra mange kanter på værdien af vores eksistens og vores store arbejde; alt baseret på frivilligt arbejde.

 

Håbet lever i os, selvom vi også ofte udstøder dybe suk over den førte politik i Israel ...
Vi er glade for at have en gruppe som vores, hvor vi kan være kritiske uden at være helt fordømmende overfor nogen af parterne i konflikten, selvom det indimellem kniber gevaldigt …
Vi ønsker ikke en tilstand, hvor alle danskere, der støtter staten Israels eksistens, bliver gjort ansvarlige for landets regerings førte politik. Lige som alle muslimer ikke skal gøres ansvarlige for Islamisk Stats politik.

Vi ønsker at bidrage til fred med fredelige midler, holde hovedet koldt og hjertet varmt og opfordre til dialog og ikkevoldelige metoder med fred og tostats-løsningen som et fælles mål.

Vi går ikke ind for og er ikke enig i en ensidig sanktionspolitik mod staten Israel.
Sanktionspolitikken kan også ende med at give bagslag. Frygten kan blive for styrende for den israelske befolkning ikke mindst nu, hvor de fleste nabolande er domineret af meget voldelige diktatorer og frygtelige krige og borgerkrige.

Vi mener, at Danmark bør anerkende en palæstinensisk stat og styrke de freds-søgende kræfter blandt palæstinenserne.

 

 

 

Årets gang: Marts 2016 - marts 2017 har budt på en række spændende arrangementer:

 

Arrangementer i foråret 2016

Mandag d. 11. januar 2016 kl. 19.30:
Salaam – Shalom
Mariam Hassanain (muslim) & Lea Raymond (jøde)

Fredens Krigere:Hånd i hånd – sammen om at skabe fremtiden …

 

Ungdom i aktion - det lover godt for fremtiden
Venskab - gi’r kendskab - gi’r venskab

 

Ideen, til gruppen Salaam Shalom: Søndag d. 30. august 2015 kl. 14 på Nytorv, opstod på baggrund af terrorangrebene, der fandt sted i København i februar 2015. Det blev tydeligt, at der herefter var et større behov for dialog og positive møder mellem jøder og muslimer i Danmark. Siden denne tragiske begivenhed har muslimer såvel som jøder rakt hånden ud til hinanden. Salaam Shalom festivalen blev et forsøg på at få disse hænder til at mødes.

Mariam og Lea fortalte om deres nuværende samarbejde og ikke mindst om deres mange ideer til fortsat at styrke samarbejdet. Der blev god tid til at tale om dette og om de fordomme, der hersker i de to grupper; fordomme som måske kan gennemhulles gennem dialog ...
Se også mere om samarbejdet og tankerne bag i Udsyn, december 2015

 

Mandag d. 8. februar 2016 kl. 19.30
Stig Dalager fortalte om sin sidste roman: ”Rejse uden ende” …
En rejse ind i sindet på den svenske diplomat Raoul Wallenberg.

Det er en meget stærk roman; og man har aldrig fundet ud af, hvordan eller hvornår hovedpersonens liv endte ...
Vi indvies i fangeskabets miljø, og i et menneske med en sag han brænder for.

Søndag d. 13. marts 2016 kl. 14: Generalforsamling
Generalforsamling i
ndledtes med aktuelt stof af Mellemøstenkorrespondent Steffen Jensen,
som meget levende og fremragende fortalte om helt aktuelt stof og diverse sammenhænge for en fyldt og meget tilfreds festsal.

 

Tirsdag d. 26. april kl. 17.30-22: New Outlooks alternative Pesach
Jan Schwarz: Overlevende og Eksilforfatter fortalte om ”Jiddisch Kultur efter Holocaust”
- kloge eftertanker, og i det hele taget en herlig aften!

 

Søndag d. 5. juni: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus, New Outlook
Anders Jerichow fortalte levende og på grundlag af en kæmpe viden om de aktuelle forhold i Mellemøsten; efterfølgende var der god mulighed for afklarende og uddybende spørgsmål fra den store festsal i Det jødiske Hus og en livlig debat.

Anders udnævntes også ved denne lejlighed til ”æresmedlem” i New Outlook ved et festligt og meget hyggeligt arrangement med vin, snacks og masser af snak.

Arrangementer i efteråret 2016


Onsdag d. 28. september 2016 kl. 19.30 gæstede filosof og PhD Saer El-Jaichi os.

 


Han arbejder sammen med Steen Nørskov på DR-programmet ’Arabiske stemmer’ og er især optaget af sameksistensen mellem arabere og jøder i Middelalderen, og hvordan dette kan inspirere os nu. Meget interessant oplæg og debat. 

Onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 19.30 gæstede medarbejder ved dagbladet Politiken og æresmedlem af New Outlook Herbert Pundik os.
Oplæg og debat: Israels eksistens som jødisk stat er sikret, men vil det overleve som demokratisk, liberalt samfund? En kæmpe viden, en fyldt sal og en smuk, meget spændende og oplivende oplæg med efterfølgende rigtig god debat.

Mette takkede for det store ar4bejde UDSYNs redaktion udførte. Redaktionen er : Merete N. Christensen, Lizzie Saietz, Jonathan Schwartz, Mette Geldmann og Jakob Nørbjerg.

 

Der er nedsat en lille gruppe som undersøger fondsmidler til UDSYN.

 

Tak til Anatolio for det store arbejde med mailinglisten, hjemmesiden og Facebook-koordinationen.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

3- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2016:

 

v/Anatolio Kronik

 

Regnskabet for 2016 er revideret af foreningens revisor Philip Osbak.

 

Foreningens økonomi fortsætter med at være stabil med en kapital på 56.046 kr.

 

I 2017 betales udgifter for layout og forsendelse af UDSYN december nummeret for ca. 12.000 kr.

 

I 2016 kan vi registrere et underskud på 27.668 kr. som er årets resultat. Foreningens indtægter giver lige dækning for produktion af UDSYN.  Den gode men formindskede formue dækkede New Outlook øvrige aktiviteter.

 

Foreningen kunne klare sig i 2016 uden tilskud fra fonde.

 

Vores hjemmeside er nu oppe på 123.885 klik, mens de udvalgte nyheds-artikler på vores Facebook ’s side læses og kommenteres mellem 50 og 300 personer.

 

Medlemskabet består af:

 

105 betalende medlemmer og 34 betalende UDSYN abonnenter.

 

UDSYN sendes gratis til 33 mediafolk og institutioner.

 

Der er registreret 78 med ét års restance og 19 med to års restance på trods af vores rykkeraktion i 2016.

 

I 2017 kan vi gennemføre tidligere generalforsamlingers beslutning om at slette abonnenter/medlemmer som skylder to års kontingent. Dette kan være en realitet, når vi afslutter registreringen af indbetalingerne efter de tilsendte girokortopkrævning i decembernummeret af UDSYN og sender nye rykkerbreve. Betaler de ikke i 2017 vil de blive slettet.

 

Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

4- Godkendelse af budget 2017 og kontingent for 2017:

 

Bestyrelsen foreslår et uforandret budget. Vedtaget.

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at fastsætte uændret medlemskontingent inkl. UDSYN på 300 kr./år og abonnement på UDSYN på 150 kr./år.  samt halvt kontingent for medlemmer under 25 år. Vedtaget.

 

 

 

5- Indkomne forslag:

 

Der er indkommet forslag fra Peter Andreas Ruben Bredsdorff i forbindelse med de vedtagne vedtægter i 2016 og New Outlooks værdigrundlag, som findes i hæftet ”Velkommen til New Outlook” samt på hjemmesiden www.newoutlook.dk .

 

Sagen blev diskuteret i plenum og vil blive behandlet af en lille gruppe under bestyrelsen, og deres indstilling vil blive behandlet og besluttet under næste generalforsamling.

 

 

 

6- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

Hans Goldstein, Mette Geldmann, Anne Osbak, Anatolio Kronik og Torben Wallach

 

Alle genopstiller gerne og blev genvalgt.

 

Eva Nathansen, Ellen Miriam Pedersen og Jane Rossen ønskede ikke genvalg.

 

Forsamlingen takkede med applaus for deres store arbejde.

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Nina Moestrup.

 

Også gerne nye bestyrelsesmedlemmer, (dog ønskes hvervet som kasserer gerne overført fra Anatolio til anden kasserer pga. travlhed med andre opgaver).

 

7- Valg af suppleanter:

 

Henni Gelfer genvalgtes og Lizzie Saietz er nyvalgt.

 

8- Valg af revisor: Philip genopstiller:

 

 Philip Osbak blev valgt.

 

 

 

9- Eventuelt:

 

 50 år for besættelsen  Ellen Miriam fremlagde midlertidigt program koordineret af Human Right March.

 

N.O. deltager og vores æresmedlem Anders Jerichow koordinerer.