Udtalelser 2009 -2012

Fra New Outlooks årsmøde den 25. marts 2012:

"Vedrørende mærkning af produkter fra bosættelser pointerer vi, som så mange gange før, at vi anser bosættelserne for ulovlige, i strid med folkeretten og som en af de største hindringer for fred. MERETZ-USA har i "Partners for progressive Israel" udsendt en liste over produkter fremstillet i bosættelserne, og det med en opfordring "Køb israelske varer og køb ikke varer fra bosættelserne" Vi tilslutter os denne opfordring" .

 

Fredelig sameksistens og demokrati i Mellemøsten


New Outlooks bestyrelse besluttede d. 19. juli 2011 at udtale sin støtte til den israelske fredsfløj:

New Outlook støtter Peace Now, andre fredsorganisationer og enkelte personer i
deres bestræbelser for at værne om demokratiet og ytringsfriheden i Mellemøsten
gennem ikkevoldelige aktioner.
New Outlook er solidarisk med den israelske fredsbevægelse i dens modstand mod
den israelske anti-boykot lov.
New Outlook udtrykker bekymring efter modtagelse af oplysninger om at Dror
Morag, fredsaktivist og koordinator i partiet Meretz, er meldt til politiet.

Anerkendelse af Palæstina 

New Outlook støtter anerkendelse af en palæstinensisk stat og håber, ønsker og
forventer samtidigt, at den ansvarlige palæstinensiske ledelse vil bekræfte, at denne
stat ønsker at eksistere side om side med Israel i fred og sikkerhed, med grænser
baseret på 1967-linierne med nødvendigt forhandlede landudvekslinger i forholdet
1:1.
Alle verdens lande inkl. Israel og Danmark opfordres til at anerkende den
palæstinensiske stat efter disse principper.
New Outlook opfordrer begge konfliktens parter til at igangsætte konstruktive
forhandlinger om en bærbar tostats-løsning på dette grundlag.
New Outlooks generalforsamling d. 5. juni 2011Tilbage til forhandlingsbordet 

Den dansk-jødiske fredsbevægelse New Outlook finder det særdeles bekymrende, at de direkte
forhandlinger mellem Israel og palæstinenserne er gået i stå.
Desværre har den israelske regering spændt ben for fredsforhandlingerne ved at genoptage
byggeriet i bosættelserne på Vestbredden og i Østjerusalem. Hvis de to parter skal enes om "en
deling af kagen, holder det ikke, at den ene part spiser af kagen", mens der forhandles.
New Outlook går ind for en to-statsløsning, en stat for det palæstinensiske folk og en stat for det
jødiske folk side om side i fredelig sameksistens, og derfor er vi modstandere af den systematiske
kolonialisering af Vestbredden og Østjerusalem. Vi opfordrer til, at Israel genoptager byggestoppet
– også i Østjerusalem. Vi opfordrer også det Palæstinensiske Selvstyre til en genåbning af direkte forhandlinger.
USA og EU kan spille en mere aktiv rolle som mæglere. Det vil f.eks. kunne sætte skub i
forhandlingerne, dersom USA spiller ud med et udkast til en aftale vedrørende grænser og
sikkerhed - et udspil, der kunne baseres på principperne i den uofficielle Geneve-fredsplan, dvs. en to-statsløsning med udgangspunkt i 67-grænserne og bytning af land.
I Israel har højrefløjen med udenrigsminister Avigdor Lieberman fra partiet Israel Beiteinu i spidsen nu iværksat en McCarthyistisk heksejagt på fredsgrupper og menneskeretsorganisationer som f.eks. B'tselem. Et flertal i Knesset har iværksat en undersøgelse af disse organisationer, og Lieberman har betegnet dem som ”støtter af terror” og ”forrædere”. Vi finder tværtimod disse organisationers arbejde helt legitimt i et demokrati og nødvendigt for at skabe fred.
For os er denne sag endnu et eksempel på, at det er på tide, at Netanyahu finder nye
koalitionspartnere til sin regering. Israel har brug for en regering, der forsvarer demokratiet og
viser ægte vilje til forhandlinger, således at Israel ikke mister en historisk chance for fred.
Bestyrelsen for New Outlook 14. januar 2011

Udtalelse vedrørende den israelske aktion mod Gaza-flotillen

I den dansk-jødiske fredsbevægelse New Outlook er vi dybt chokerede og bedrøvede over det voldelige
forløb af den israelske aktion mod Gaza-flotillen og de deraf følgende tab af mindst 9 menneskeliv. Vi tilslutter os den vægtige kritik af de israelske myndigheders optræden, der er fremsat af bl.a. Meretz i Israel og af overrabbiner Bent Lexner.
Vi støtter sikkerhedsrådets krav om en tilbundsgående uvildig undersøgelse af de tragiske begivenheder. Vi støtter ligeledes kravet om en ophævelse af den israelske og egyptiske blokade mod Gaza forudsat at det sikres, at våben og andet militært udstyr ikke kan komme ind i Gaza.
Israel bør samarbejde med det internationale samfund – ikke isoleres. New Outlook siger nej til boykot af Israel og ja til dialog, forhandlinger og ikke-vold.
Det er ligeledes påtrængende nødvendigt, at Hamas anerkender Israels ret til at eksistere og dropper forestillingerne om væbnet kamp mod Israel. I stedet bør Hamas tilslutte sig de nuværende fredsforhandlinger og bør endvidere betingelsesløst og omgående frigive den tilfangetagne israelske soldat Gilad Shalit.
Det er afgørende, at den senere tids begivenheder ikke afsporer eller forsinker de af USA igangsatte forhandlinger om en tostats-løsning, som for enhver pris må videreføres, indtil der er opnået en endelig og retfærdig løsning på konflikten mellem Israel og palæstinenserne."
Drøftet på New Outlooks generalforsamling 5. juni 2010 og endelig vedtaget af bestyrelsen 6. juni 2010

 Jødehadet i Malmø


I bestyrelsen for New Outlook er vi dybt chokerede over den seneste tids
oplysninger om det voldsomme jødehad i Malmø, som vi hermed tager afstand fra
på det allerskarpeste.
At ubesindige mennesker tilsyneladende lader Malmøs sagesløse jøder undgælde
for deres modstand imod den israelske regerings politik overfor palæstinenserne, er
naturligvis fuldstændig uacceptabelt, og vi opfordrer hermed alle, der har mulighed
for det, til at gøre deres indflydelse gældende, således at der omgående kan blive
sat en stopper for dette vanvid.
I stedet opfordrer vi til tolerance, dialog og forståelse – ikke mindst mellem
jøder og muslimer.
Vores bekymring omfatter også det store antal "hatecrimes" i Sverige, uanset om
de rettes mod jøder, muslimer, homosexuelle eller andre minoriteter. Man bør også
i debatten om disse være opmærksom på, at ikke blot ekstreme grupper med
mellemøstlig baggrund kan stå bag dem, men også ekstreme højrekræfter og
nynazister.
Den Dansk-Jødiske fredsbevægelse  bestyrelsesmødet 24. marts 2010  udtalelse om jødehadet i Malmø.

Situationen for Gazas civilbefolkning


Herbert Pundik havde i Politiken d. 17. januar en glimrende klumme i Politiken (se link) hvori han beskrev den katastrofale situation i Gaza. I New Outlook har vi drøftet vilkårene for Gazas
civilbefolkning, som berører og bekymrer os dybt.
Blokaden af Gaza har stået på i over tre år. Omkring halvdelen af befolkningen er arbejdsløse. Hvis hensigten med blokaden er, at få civilbefolkningen til at vende sig mod Hamas, er effekten snarere den modsatte. Desperationen og fattigdommen giver næring til ekstreme holdninger og militante gruppers vækst.
I New Outlook hylder vi princippet "Nej til boykot - ja til dialog". Ligesom en boykot af Israel kun vil styrke højrekræfterne i landet, rammer blokaden af Gaza først og fremmest civilbefolkningen og svækker de moderate fredskræfter. Blokaden af Gaza bør bringes til ophør. Dog på en sådan måde,at Israels sikkerhed ikke bringes i fare.
Der er derfor behov for at USA og især EU påtager sig deres del af ansvaret for den ulykkelige
situation i Gaza og dermed bidrager til at sikre, at det ikke er civilbefolkningen, der betaler prisenfor en konflikt, den ikke har bedt om.
Også Hamas har ansvar for civilbefolkningens lidelser. Hamas er mest optaget af at bruge Gazas begrænsede ressourcer på militært isenkram og undertrykkelse af politiske modstandere. Hamasbør betingelsesløst og omgående udlevere den israelske soldat Gilad Shalit. Endvidere bør Hamas opgive at føre væbnet kamp mod Israel og deltage i de fredsforhandlinger, som USA's præsident Obama presser på for. Kun en forhandlingsløsning kan bringe fred i området.
Bestyrelsen for den dansk-jødiske fredsorganisation New Outlook 26. januar 2010.

Udtalelse om Gaza-krigens efterspil

Der har i den seneste tid været flere rapporter om, at såvel Israel som Hamas i forbindelse
med Gaza-krigen overtrådte krigens spilleregler. Den dansk-jødiske fredsorganisation New
Outlook ser med bekymring på disse anklager og mener, at de bør undersøges nærmere.
Under Gaza-krigen vedtog New Outlook en udtalelse, hvori vi fastholdt Israels ret til at
forsvare sig mod den vilkårlige regn af raketter mod den israelske civilbefolkning afsendt af
Hamas fra Gaza. New Outlook er fortsat af den opfattelse, at Israel har ret til at svare
militært igen overfor den slags overgreb, men vi håber også, at konfliktens parter
overholder gældende konventioner.
New Outlook opfordrer derfor Israels regering til at iværksætte en uafhængig
undersøgelse af Gaza-krigen og dens forløb, herunder de begivenheder, som er blevet
kritiseret bl.a. af menneskeretsorganisationer. Særligt kritikken fra den israelske
menneskeretsgruppe B'Tselem, der fremstår både saglig og seriøs, er der grund til at tage
alvorligt.
Endvidere støtter New Outlook, at der etableres en uafhængig undersøgelse af Hamas's
rolle under krigen - herunder de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden,
som alt tyder på, at Hamas har gjort sig skyldig i.
Diskussionen om Israels eventuelle krænkelser af krigens spilleregler bør ikke fjerne fokus
fra de altafgørende forhandlinger mellem det palæstinensiske selvstyre og Israel om en
endelig fredsaftale, som USA's præsident Barack Obama har taget initiativ til -
forhandlinger som New Outlook støtter varmt. Dersom Israel af egen drift iværksætter en
uafhængig undersøgelse af Gaza-krigen, vil det givetvis virke positivt på
forhandlingsklimaet og bidrage til at mindske spændingerne mellem parterne.
Vedtaget af bestyrelsen for New Outlook 6. oktober 2009.

 De irakiske asylansøgere

Bestyrelsen for den dansk-jødiske fredsbevægelse New Outlook er dybt chokeret over den
uhyggelige rydning af Brorsons Kirke onsdag nat, der for os at se leder tanken hen på de
danske myndigheders behandling af jødiske flygtninge fra Nazityskland i sin tid.
Dette sagde Anders Fogh Rasmussen undskyld for 60 år efter, men nu nægter man
øjensynligt at tage ved lære af fortidens fejltrin.
Mange af vores ældre medlemmer har selv oplevet nazitiden og at være på flugt. Vi kan
levende sætte os ind i, hvad de irakiske asylansøgere gennemlevede den nat, de blev
hentet ud af Brorsons Kirke, og vi stiller os uforbeholdent på asylansøgernes side.
Vi er enige i, at loven skal overholdes, men der er for os at se intet i loven, der hindrer at
tildele humanitært ophold, hvor det er ret og rimeligt.
Det er rystende, at regeringen i denne sag danser efter Dansk Folkepartis pibe. Det er
også meget skuffende at se den socialdemokratiske partiledelse optræde som regeringens
og Dansk Folkepartis forlængede arm og SF-ledelsens taktisk bestemte tavshed overfor
uhyrlighederne.
Vi opfordrer alle anstændige borgere til at forlange, at regeringen finder en
medmenneskelig løsning for irakerne – og socialdemokrater og SF'ere til at få deres
partifæller til at sætte medfølelsen med de trængte asylansøgere over jagten efter
ministertaburetter.
Bestyrelsen for New Outlook den. august 2009

Udtalelse om Gaza-konflikten

Bestyrelsen for Den Dansk-Jødiske Fredsorganisation New Outlook finder den blodige konflikt omkring Gaza med de deraf følgende store lidelser for den civile befolkning i området
forfærdelig og følger udviklingen med bekymring.
Vi anerkender imidlertid også Israels ret til at forsvare sine borgeres sikkerhed mod de talrige raketangreb, som inbyggerne i den sydlige del af landet har måttet døje med
gennem flere år, og som i den seneste tid er tiltaget yderligere i styrke, antal og rækkevidde.
Vi tilslutter os de fra mange sider fremsatte opfordringer til det internationale samfund om at gribe ind for at sikre en øjeblikkelig og fuldstændig våbenhvile, beskytte
civilbefolkningen på begge sider og sikre tilstrækkelig humanitær hjælp til befolkningen i Gaza.
Så snart en våbenhvile er på plads, må forhandlingerne om en løsning af konflikten mellem Israel og palæstinenserne på basis af princippet om to stater til to folk genoptages.
Bestyrelsen for Den Dansk-Jødiske Fredsorganisation New Outlook den 2. januar 2009.